ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Конєва І.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Сумського національного аграрного університету

Стаття присвячена дослідженню ролі місцевих бюджетів України у забезпеченні ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Проаналізовано розподіл основних доходів Зведеного бюджету України за видами бюджетів та розподіл основних видатків Зведеного бюджету України за видами бюджетів. Визначено джерела формування і напрями використання коштів місцевих бюджетів на прикладі Сумської області. Окреслено перспективні напрями формування і використання коштів місцевих бюджетів України.
Ключові слова: місцеві бюджети, Зведений бюджет, податкові надходження, видатки бюджету, фінансова стійкість, децентралізація.

Конева И.И. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена исследованию роли местных бюджетов Украины в обеспечении эффективного функционирования органов местного самоуправления. Проанализировано распределение основных доходов Сводного бюджета Украины по видам бюджетов и распределение основных расходов Сводного бюджета Украины по видам бюджетов. Определены источники формирования и направления использования денежных средств местных бюджетов на примере Сумской области. Определены перспективные направления формирования и использования средств местных бюджетов.
Ключевые слова: местные бюджеты, Сводный бюджет, налоговые поступления, расходы бюджета, финансовая устойчивость, децентрализация.

Koneva I.I. FORMATION AND USING OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION
The article investigates the main components of the role of local budgets, the state of formation and using of local budgets of Ukraine are explored, context of decentralization, the prospects of the formation and using of local budgets in Ukraine are determined. Analysis of the formation and using of local budgets of Ukraine shows the necessitate: strengthening the investment component of local budgets, without reducing the amount of local budgets' spending on the social sphere, social protection and social security, housing and communal services. Analyzed the status and structure of local budgets revenues on the example of Sumy region. The article defines perspective directions of formation and using of local budgets of Ukraine.
Keywords: local budgets, Summary budget, tax receivabless, charges of budget, financial stability, decentralization.

Завантажити статтю (pdf)