ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Ізюмська В.А.
кандидат наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри фінансів
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Куряча Н.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

У статті досліджено еволюцію поглядів вчених на економічну сутність поняття державного боргу в рамках різних наукових шкіл, розглянуто історичні аспекти становлення та функціонування державного боргу. Виявлено вплив історичних досліджень концепцій державного боргу на сучасні аспекти збалансованого функціонування державних фінансів в Україні.
Ключові слова: державний борг, державні фінанси, державні позики, дефіцит бюджету, державний кредит.

Изюмская В.А., Курячая Н.В. ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
В статье исследована эволюция взглядов ученых на экономическую сущность понятия государственного долга в рамках различных научных школ, рассмотрены исторические аспекты становления и функционирования государственного долга. Выявлено влияние исторических исследований концепций государственного долга на современные аспекты сбалансированного функционирования государственных финансов в Украине.
Ключевые слова: державний борг, державні фінанси, державні позики, дефіцит бюджету, державний кредит.

Izyumska V.A., Kuriacha N.V. HISTORICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INVESTIGATION OF THE STATE DEBT
The article investigates the evolution of the views of scientists on the economic essence of the notion of public debt within the framework of various scientific schools, examines the historical aspects of the formation and functioning of public debt. The influence of historical researches on the concepts of state debt on the modern aspects of balanced functioning of public finances in Ukraine is revealed.
Keywords: public debt, public finances, government loans, budget deficit, state credit.

Завантажити статтю (pdf)