ВНУТРІШНІЙ АУДИТ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ

Запорожець С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та банківської справи
Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

У статті досліджено сучасні підходи до організації системи внутрішнього аудиту управління ліквідністю банку. Визначено перелік основних індикаторів оцінки рівня ризику ліквідності банку з відповідним їх поділом на нормативні та внутрішньобанківські. Обґрунтовано оптимізаційні напрями роботи внутрішнього аудитора банку щодо забезпечення ефективного управління ліквідністю.
Ключові слова: внутрішній аудит, ліквідність банку, управління ліквідністю, ризик ліквідності, індикатори оцінки.

Запорожец С.В. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА
В статье исследованы современные подходы к организации системы внутреннего аудита управления ликвидностью банка. Определен перечень основных индикаторов оценки уровня риска ликвидности банка с соответствующим их делением на нормативные и внутрибанковские. Обоснованы оптимизационные направления работы внутреннего аудитора банка по обеспечению эффективного управления ликвидностью.
Ключевые слова: внутренний аудит, ликвидность банка, управление ликвидностью, риск ликвидности, индикаторы оценки.

Zaporozhets S.V. INTERNAL AUDIT OF BANK LIQUIDITY MANAGEMENT
Modern approaches to the organization of the internal audit system of bank liquidity management have been studied in the article. The list of the main indicators of bank liquidity risk assessment with their respective division into normative and intrabank ones has been determined. The optimization directions of work of the bank internal auditor concerning providing effective liquidity management have been substantiated.
Keywords: internal audit, liquidity of the bank, liquidity management, liquidity risk, valuation indicators.

Завантажити статтю (pdf)