ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТІНІЗАЦІЇ ТА ДЕТІНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Грановська І.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Ефективність та стабільність економіки України та входження її до світового співтовариства супроводжується рядом перешкод, суттєвою з яких є тінізація економіки. Вона є складним багатоієрархічним явищем, охоплює економічні та соціальні процеси, тісно пов’язана з політичними процесами. Тіньова економіка є відображенням активної криміналізації економічних процесів, високої корумпованості органів державної влади та низької правової і податкової культури юридичних та фізичних осіб.
Ключові слова: тіньова економіка, тінізація економіки, детінізація економіки, економіка організованої злочинності, неформальна економічна діяльність.

Грановская И.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕНИЗАЦИИ И ДЕТЕНИЗАЦИИ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Эффективность и стабильность экономики Украины и вхождение ее в мировое сообщество сопровождается рядом препятствий, существенным из которых является тенизация экономики. Она является сложным багатоиерархичним явлением, охватывает экономические и социальные процессы, тесно связана с политическими процессами. Теневая экономика является отражением активной криминализации экономических процессов, высокой коррумпированности органов государственной власти и низкой правовой и налоговой культуры юридических и физических лиц.
Ключевые слова: теневая экономика, тенизация экономики, детенизация экономики, экономика организованной преступности, неформальная экономическая деятельность.

Hranovska I.V. THEORETICAL FOUNDATIONS OF SHADOWING AND REDUCING SHADOW OF THE UKRAINIAN ECONOMY
Efficiency and stability of the Ukrainian economy and its entry into the world community are accompanied by a number of obstacles, which is a significant shadow economy. It is a complex hierarchical phenomenon, embracing economic and social processes, closely linked to political processes. The shadow economy is a reflection of the active criminalization of economic processes, the high corruption of state bodies and the low legal and tax culture of legal and natural persons.
Keywords: economy in the shade, shadow economy, shadowing of the economy, organized crime economics, informal economic activity.

Завантажити статтю (pdf)