ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Гарбар Ж.В.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів
Переяслав-Хмельницького державного університету
імені Григорiя Сковороди
Кондукоцова Н.В.
cтарший викладач кафедри менеджменту
Iнституту економiки та менеджменту
Вiдкритого мiжнародного унiверситету розвитку людини «Україна»

У статті розглянуто основні підходи до визначення економічної сутності фінансової політики соціально-економічного розвитку. Узагальнено наукові концепції щодо трактування фінансової політики як соціально-економічної категорії. Запропоновано авторське визначення поняття «фінансова політика» та визначено напрями удосконалення взаємодії її складових в умовах трансформаційних перетворень.
Ключові слова: фінансова політика, фінансова система, фінансові ресурси, фінансовий механізм, фінансова діяльність, фінансова тактика і стратегія.

Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к определению экономической сущности финансовой политики социально-экономического развития. Обобщены научные концепции относительно трактовки финансовой политики как социально-экономической категории. Предложено авторское определение понятия «финансовая политика» и определены направления совершенствования взаимодействия ее составляющих в условиях трансформационных преобразований.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовая система, финансовые ресурсы, финансовый механизм, финансовая деятельность, финансовая тактика и стратегия.

Garbar J.V., Kondukotsova N.V. ECONOMIC ESSENCE OF FINANCIAL POLICIES SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
In the article the basic approaches the economic essence of the financial policy of socio-economic development are determined. Scientific concepts regarding the interpretation of financial policy as a socio-economic category are generalized. The author's definition of the concept "financial policy" is proposed and directions for improving the interaction of its components in the conditions of transformational transformations are determined.
Keywords: financial policy, financial system, financial resources, financial mechanism, financial activities, financial tactics and strategy.

Завантажити статтю (pdf)