ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Бухтіарова А.Г.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сумського державного університету
Кибенко Є.О.
студент
Сумського державного університету

Велика кількість існуючих корупційних схем у фінансовій системі України вимагають активних дій щодо забезпечення прозорості публічних фінансів та запровадження інноваційних програм. Відповідні програми покликані спонукати уряд до надання точної та своєчасної інформації щодо використання фінансових ресурсів країни та не допускати зловживань з боку посадовців. У роботі авторами проаналізовано існуючі програми забезпечення прозорості публічних фінансів України. Розглянуто П’ять ключових методів підвищення ефективності програм державної фінансової звітності у сфері публічних фінансів на основі рекомендацій Міжнародної федерації бухгалтерів. На основі аналізу та узагальнення інформації про використання даних програм у вітчизняній та міжнародній практиці, визначено, що саме від функціонування інноваційних програм залежить ефективність боротьби з корупцією в країні.
Ключові слова: прозорість, публічні фінанси, інноваційна програма, бюджетна сфера, корупція.

Бухтиарова А.Г., Кибенко Е.О. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ
Большое количество существующих коррупционных схем в финансовой системе Украины требуют активных действий по обеспечению прозрачности публичных финансов и внедрению инновационных программ. Соответствующие программы призваны побудить правительство к предоставлению точной и своевременной информации об использовании финансовых ресурсов страны и не допускать злоупотреблений со стороны должностных лиц. В работе авторами проанализированы существующие программы обеспечения прозрачности публичных финансов Украины. Рассмотрены Пять ключевых методов повышения эффективности программ государственной финансовой отчетности в сфере публичных финансов на основе рекомендаций Международной федерации бухгалтеров. На основе анализа и обобщения информации об использовании данных программ в отечественной и международной практике, определено, что именно от функционирования инновационных программ зависит эффективность борьбы с коррупцией в стране.
Ключевые слова: прозрачность, публичные финансы, инновационная программа, бюджетная сфера, коррупция.

Bukhtiarova A.H., Kibenko E.O. INNOVATIVE TRANSPARENCY PROGRAMS FOR PUBLIC FINANCES
A lot of existing corruption schemes in the financial system of Ukraine require active action to ensure the transparency of public finances and introduction of innovative programs. The relevant programs are intended to urge the government to provide accurate and timely information on the use of financial resources of the country and to prevent abuses by officials. The authors analyze the existing programs that ensure transparency of public finances in Ukraine. Five key methods for improving the efficiency of public financial reporting programs in the field of public finance are considered based on the recommendations of the International Federation of Accountants (IFAC). Based on the analysis and generalization of information on the use of these programs in domestic and international practice, it was determined that the effectiveness of the fight against corruption in the country depends on the functioning of innovation programs.
Keywords: transparency, public finances, innovation program, budget sphere, corruption.

Завантажити статтю (pdf)