ВПИВ МІГРАЦІЇ МОЛОДІ НА ПОКАЗНИКИ ВСТУПУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РЕГІОНУ

Овчиннікова О.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці,
Хмельницького національного університету

У статті проаналізовано стан міграції населення у розрізі статево-вікової структури та системи освіти Хмельницької області. Показано, що кількість абітурієнтів у вищі навчальні заклади поступово зменшується,в той час як зростає міграція молоді та осіб працездатного віку. Побудовано модель, яка підтверджує вплив міграції молоді на вступ у ВЗН області.
Ключовi слова: міграція, статево-вікова структура, молодь, навчання, вступ у ВНЗ.

Овчинникова О.Р. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РЕГИОНА
В статье проанализированы состояние миграции населения в разрезе половозрастной структури и системы образования Хмельницкой области. Показано, что количество абитуриентов в высшие учебные заведения постепенно уменьшается, в то время как растет миграция молодежи и лиц трудоспособного возраста. Построена модель, которая подтверждает влияние миграции молодежи на поступление в ВУЗы области.
Ключевые слова: миграция, поло-возрастная структура, молодежь, обучение, поступление в ВУЗ.

Ovchinnikova O.R. THE IMPACT OF MIGRATION OF YOUNG PEOPLE ON THE ACCESSION TO HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REGION
The article analyzes the state of migration of the population in the context of the sex-age structure and the education system of the Khmelnitsky region. It is shown that the number of entrants to higher educational institutions is gradually decreasing, while the migration of young people and persons of working age is growing. A model was developed that confirms the impact of migration of young people admission to higher educational institutions.
Keywords: migration, gender-age structure, youth, education, admission to higher education institutions.

Завантажити статтю (pdf)