СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗРОБІТНИХ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Мантур-Чубата О.С.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри управління персоналом та економіка праці
Хмельницького національного університету
Боронюк Л.В.
студентка
Хмельницького національного університету

У статті здійснено аналіз соціального захисту безробітних в контексті діяльності Державної служби зайнятості України. Проведено аналіз динаміки рівня безробіття. На основі проведеного аналізу безробіття в Україні та можливих сценаріїв розвитку цього явища,внесено пропозиції щодо подолання кризових явищ у сфері зайнятості та покращення ситуації на ринку праці.
Ключові слова: безробіття, рівень безробіття, робоча сила соціальний захист безробітних.

Мантур-Чубата Е.С., Боронюк Л.В. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БЕЗРАБОТНЫХ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ УКРАИНЫ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
В статье проведен анализ социальной защиты безработных в контексте деятельности Государственной службы занятости Украины. Проведен анализ динамики уровня безработицы. На основе проведенного анализа безработицы в Украине и возможных сценариев развития этого явления, внесены предложения по преодолению кризисных явлений в сфере занятости и улучшение ситуации на рынке труда.
Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, рабочая сила социальную защиту безработных.

Mantur-Chubata O.S., Boronyuk L.V. SOCIAL PROTECTION OF UNEMPLOYED IN THE CONTEXT OF ACTIVITY OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE: ANALYSIS OF MAIN TRENDS
The article analyzes the social protection of the unemployed in the context of the activity of the State Employment Service of Ukraine. An analysis of the dynamics of the unemployment rate has been carried out. Based on the analysis of unemployment in Ukraine and possible scenarios for the development of this phenomenon, proposals have been made to overcome the crisis phenomena in the field of employment and improve the situation in the labor market.
Keywords: unemployment, unemployment rate, labor force, social protection of the unemployed.

Завантажити статтю (pdf)