СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ

Гарник О.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

У статті розглянуто та обґрунтовано напрями вдосконалення соціально-економічного механізму мотивації праці в умовах становлення інноваційної моделі економіки. Запропонований механізм базується на використанні методів, інструментів з урахуванням сучасних особливостей впливу зовнішнього і внутрішнього середовища.
Ключові слова: мотивацій праці, система мотивації праці, соціально-економічний механізм мотивації праці, інноваційний розвиток.

Гарник Е.А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
В статье рассмотрены и обоснованы направления совершенствования социально-экономического механизма мотивации труда в условиях становления инновационной модели экономики. Предложенный механизм базируется на использовании методов, инструментов с учетом современных особенностей влияния внешней и внутренней среды.
Ключевые слова: мотиваций труда, система мотивации труда, социально-экономический механизм мотивации труда, инновационное развитие.

Harnyk О.А. SOCIO-ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF LABOR MOTIVATION SYSTEM IN CONDITIONS OF MODERN INNOVATION DYNAMICS
The article considers and justifies the directions of improvement of the socio-economic mechanism of motivation of labor in the conditions of formation of an innovative model of economy. The proposed mechanism is based on the use of methods, tools taking into account the current features of the influence of external and internal environment.
Keywords: motivation of labor, system of motivation of labor, socio-economic mechanism of motivation of labor, innovative development.

Завантажити статтю (pdf)