АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Скляр Є.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Кушнір В.Д.
студентка
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Розглядаються актуальні питання аналізу та оцінки напрямків вдосконалення стратегії ресурсозбереження лісогосподарювання в Україні. Проаналізовано та систематизовано сучасний стан лісового господарства держави. Досліджено світовий досвід формування, вдосконалення та використання лісових ресурсів на підприємствах із врахуванням такого стратегічного процесу як ресурсозбереження.
Ключові слова: лісогосподарювання, лісове господарство, стратегія ресурсозбереження, стратегія реформування, ресурсовикористання, енергозбереження, еколого-економічні системи.

Скляр Е.В., Кушнир В.Д. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Статья посвящена актуальным вопросам анализа и оценки направлений совершенствования стратегии ресурсосбережения лесохозяйствования в Украине. Проанализированы и систематизированы современное состояние лесного хозяйства страны. Исследована мировой опыт формирования, совершенствования и использования лесных ресурсов на предприятиях с учетом такого стратегического процесса как ресурсосбережения.
Ключевые слова: лесохозяйствования, лесное хозяйство, стратегия ресурсосбережения, стратегия реформирования, ресурсоиспользования, энергосбережения, эколого-экономические системы.

Sklyar E.V., Kushnir V.D. ANALYSIS AND ASSESSMENT OF DIRECTIONS FOR IMPROVING THE
RESOURCE CONSERVATION STRATEGY FOR FOREST MANAGEMENT IN UKRAINE

The article is devoted to topical issues of analysis and assessment of directions for improving the resource conservation strategy for forest management in Ukraine. The modern state of the country's forestry has been analyzed and systematized. The world experience of the formation, improvement and use of forest resources at enterprises is considered, taking into account such a strategic process as resource saving.
Keywords: forestry, forestry, strategy of resource saving, strategy of reforming, resource use, energy saving, ecological and economic systems.

Завантажити статтю (pdf)