ОЦІНКА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Гордієнко В.О.
кандидат економічних наук, доцент,
Університет митної справи та фінансів
Борвінко Е.В.
кандидат медичних наук, доцент,
Дніпропетровська медична академія

Стаття присвячена результативності впровадження цільових програм. Запропоновано здійснювати оцінку результативності цільових програм по впливу видатків на досягнуті результати програми. Оцінити ефективність витрат можливо побудувавши економіко-математичну модель(ЕММ) залежності витрат на цільову програму( за час її виконання ) і показників якості за той же період. Проблема вивчення взаємозв’язків економічних показників є однією з найважливіших у економічному аналізі і може бути реалізована за допомогою електронних таблиць EXCEL. Здійснено оцінку результативності «Програми протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2012-2016 роки» Закарпатської обласної ради.
Ключові слова: програмно-цільовий метод (ПЦМ), цільова програма(ЦП), результативність ЦП, туберкульоз, економіко-математичні методи(ЕММ), адекватність.

Гордиенко В.О., Борвинко Э.В. ОЦЕНКА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
В ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена результативности внедрения целевых программ. Предложено осуществлять оценку результативности целевых программ по воздействию расходов на достигнутые результаты программы. Оценить эффективность расходов возможно построив экономико-математическая модель (ЭММ) зависимости расходов на целевую программу (за время ее выполнения) и показателей качества за тот же период. Проблема изучения взаимосвязей экономических показателей является одной из важнейших в экономическом анализе и может быть реализована с помощью электронных таблиц EXCEL. Осуществлена оценка результативности «Программы противодействия заболеванию туберкулезом в области на 2012-2016 годы» Закарпатского областного совета.
Ключевые слова: программно-целевой метод (ПЦМ), целевая программа (ЦП), результативность ЦП, туберкулез, экономико-математические методы (ЭММ), адекватность.

Gordienko V.O., Borvinko E.V. EVALUATION OF THE TARGETED PROGRAM FOR PREVENTION AND TREATMENT OF
TUBERCULOSIS IN THE ZAKARPATH REGION

The article is devoted to the effectiveness of implementing targeted programs. It was suggested to evaluate the effectiveness of target programs on the impact of the costs of the program results achieved. It is possible to estimate the cost effectiveness by constructing an economics-mathematical model (EMM) depending on the cost of the target program (during its execution) and quality indicators for the same period. The problem of studying the interconnections of economic indicators is one of the most important in economic analysis and can be realized using the spreadsheets EXCEL. The evaluation of the effectiveness of the "Program for Counteracting Tuberculosis in the Region for 2012-2016" of the Transcarpathian Regional Council was carried out.
Keywords: program-target method (PCM), target program (CP), the effectiveness of the CP, tuberculosis, economic-mathematical methods (EMM), adequacy.

Завантажити статтю (pdf)