ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Юрій Е.О.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри публічних,
корпоративних фінансів та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Руснак Т.В.
студент
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто наукові підходи до визначення фінансового стану підприємства. На основі узагальнення останніх запропоновано власне трактування фінансового стану підприємства. Досліджено методи та прийоми оцінки фінансового стану підприємства. Проаналізовано фактори, що здійснюють вплив на фінансовий стан підприємства. Виявлено проблеми управління фінансовим станом вітчизняних підприємств та розглянуто можливі шляхи їх вирішення. Визначено основні шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства.
Ключові слова: фінансовий стан, аналіз фінансового стану, платоспроможність, фінансова стабільність, показники ліквідності та платоспроможності, показники рентабельності, показники ділової активності, управління фінансовим станом.

Юрий Э.О., Руснак Т.В. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрены научные подходы к определению финансового состояния предприятия. На основе обобщения последних предложено собственную трактовку финансового состояния предприятия. Исследованы методы и приемы оценки финансового состояния предприятия. Проанализированы факторы, которые оказывают влияние на финансовое состояние предприятия. Выявлены проблемы управления финансовым состоянием отечественных предприятий и рассмотрены возможные пути их решения. Определены основные пути совершенствования финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ финансового состояния, платежеспособность, финансовая стабильность, показатели ликвидности и платежеспособности, показатели рентабельности, показатели деловой активности, управление финансовым состоянием.

Yurii E.O., Rusnak T.V. WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS
In the article the scientific approaches to the definition of financial state of the enterprise. On the based on the generalization of the latter offered their own interpretation of financial state of the enterprise. Identified methods and techniques of assessing the financial state of the enterprise. Analyzed the factors influencing the financial state of the enterprise. Revealed problems of management of the financial state of domestic enterprises and possible ways of their solution. Offered the basic ways of improving the management of financial state of enterprises.
Keywords: financial status, analysis of financial condition, solvency, financial stability, liquidity and solvency indicators, profitability indicators, business activity indicators, financial state management.

Завантажити статтю (pdf)