МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Щербань О.Д.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Коновал А.В.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто критерії класифікації основних форм фінансування підприємств, вказано структурно-логічні зв’язки між ними. Механізм формування фінансових ресурсів підприємств висвітлено в залежності від їх джерел фінансування. Розглянуто альтернативи залучення фінансових ресурсів, принципи процесу оцінки вартості капіталу підприємств.
Ключові слова: фінансові ресурси, формування, механізм, власний капітал, позичковий капітал.

Щербань О.Д., Коновал А.В. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены критерии классификации основных форм финансирования предприятий, указаны структурно-логичные связи между ними. Механизм формирования финансовых ресурсов предприятий освещен в зависимости от источников их финансирования. Рассмотрены альтернативы привлечения финансовых ресурсов, принципы процесса оценки стоимости капитала предприятий.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, формирование, механизм, собственный капитал, заемный капитал.

Shcherban O.D., Konoval A.V. MECHANISM OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES
In the article the criteria of classification of the main forms of financing of enterprises are considered, the structural-logical connections between them are indicated. The mechanism of formation of financial resources of enterprises is highlighted depending on their sources of financing. Considered alternatives to attracting financial resources, principles of the process of assessing the value of capital of enterprises.
Keywords: financial resources, formation, mechanism, own capital, loan capital.

Завантажити статтю (pdf)