САМОФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ТА ПРИХОВАНОЇ ФОРМ

Фурик В.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансового та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету
Ткачук Л.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансового та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету
Гринь А.О.
студент
Вінницького національного технічного університету

У статті проаналізовано особливості самофінансування підприємств в умовах ринкової економіки. Проведено аналіз самофінансування в умовах розширеного відтворення. Досліджено переваги і недоліки відкритої та прихованої форм самофінансування в умовах прибутковості та збитковості підприємства. Запропоновано заходи для попередження негативних наслідків прихованого самофінансування.
Ключові слова: самофінансування, відкрите самофінансування, приховане самофінансування, внутрішні джерела фінансування, фінансові ресурси, амортизація, нерозподілений прибуток, мортизац.

Фурик В.Г., Ткачук Л.Н., Гринь А.А. САМОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ И СКРЫТОЙ ФОРМ

В статье проанализированы особенности самофинансирования предприятий в условиях рыночной экономики. Проведен анализ самофинансирования в условиях расширенного воспроизводства. Исследовано преимущества и недостатки открытой и скрытой форм самофинансирования в условиях прибыльности и убыточности предприятия. Предложены меры для предупреждения мортизаці последствий мортиза самофинансирования.
Ключевые слова: самофинансирование, открытое самофинансирование, скрытое самофинансирование, внутренние источники финансирования, финансовые ресурсы, мортизація, нераспределенная прибыль, тенизация.

Furik V.G., Tkachuk L.M., Grin A.O. SELF-FINANCING OF THE ENTERPRISE: MECHANISM REALIZATIONS
IN THE CONDITIONS OF OPEN AND HIDDEN FORMS

The article analyzes peculiarities of self-financing of enterprises in the conditions of the market economy. The analysis of self-financing in the conditions of extended reproduction is carried out. The advantages and disadvantages of open and hidden forms of self-financing in the conditions of profitability and loss-making of the enterprise are explored. The measures to prevent the negative consequences of hidden self-financing are offered.
Keywords: self-financing, open self-financing, hidden self-financing, internal sources of financing, financial resources, depreciation, undistributed profits, shadowing.

Завантажити статтю (pdf)