ВПРОВАДЖЕННЯ IMPACT-ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тищенко В.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і банківської справи,
Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

У статті, розглянуто поняття інвестування з точки зору трьох підходів (капіталоутворюючий, витратний, ресурсний). Виділено об’єкти інвестування в Україні. Проаналізовано: об’єм надходжень ПІІ в Україну, розподіл ПІІ по галузям, джерела надходжень ПІІ за країнами-інвесторами, співвідношення ПІІ на одну людину. В результаті трансформаційних і фундаментальних змін з'явилися нові різновиди інвестицій, до яких відноситься і impact-інвестиції (інвестиції впливу). Приведено основні риси, зарубіжний і вітчизняний досвід impact-інвестування. Виділено ризики та проблеми impact-інвестування в Україні.
Ключові слова: інвестиція, об’єкт, прямі іноземні інвестиції, impact-інвестиції, ризики, перспективи.

Тищенко В.В. ВНЕДРЕНИЕ IMPACT-ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье, рассмотрено понятие инвестирование с точки зрения трех подходов (капиталосоздающий, затратный, ресурсный). Выделены объекты инвестирования в Украине. Проанализированы: объем поступлений ПИИ в Украину, распределение ПИИ по отраслям, источники поступлений ПИИ по странам-инвесторам, соотношение ПИИ на одного человека. В результате трансформационных и фундаментальных изменений появились новые разновидности инвестиций, к которым относятся и impact-инвестиции (инвестиции воздействия). Приведены основные черты, зарубежный и отечественный опыт impact-инвестирования. Выделены риски и проблемы impact-инвестирования в Украине.
Ключевые слова: инвестиция, объект, прямые иностранные инвестиции, impact-инвестиции, риски, перспективы.

Tyshchenko V.V. IMPACT-INVESTMENT IMPLEMENTATION IN UKRAINE
In the article, the concept of investment is considered from the point of view of three approaches (capital, resource, resource). The objects of investment in Ukraine are singled out. The analysis: the volume of FDI inflows to Ukraine, the distribution of FDI by industry, the sources of FDI inflows for investing countries, the ratio of FDI per person. As a result of transformational and fundamental changes, new types of investments appeared, including impact investments. The main features, foreign and domestic experience of impact-investment are given. The risks and problems of impact-investment in Ukraine are singled out.
Keywords: investment, object, foreign direct investment, impact-investments, risks, prospects.

Завантажити статтю (pdf)