МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Слєсь І.Р.
магістр
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Круш П.В.
кандидат економічних наук,
професор кафедри економіка підприємства
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Дана стаття присвячена методології аналізу збутової діяльності підприємства, вивчення специфіки її організації та реалізації із застосуванням різних способів, методів і підходів до її формалізації. У статті розглянуто теоретичні та концептуальні засади управління збутовою діяльністю, проведено каузальний і структурний аналіз моделей збутового процесу.
Ключові слова: збутова діяльність, збутової процес, каузальний аналіз, діаграма BPMN, організаційна структура збуту.

Слесь И.Р., Круш П.В. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА СБІТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Данная статья посвящена методологии анализа сбытовой деятельности предприятия, изучение специфики ее организации и реализации с применением различных способов, методов и подходов к ее формализации. В статье рассмотрены теоретические и концептуальные основы управления сбытовой деятельностью, проведено каузальный и структурный анализ моделей сбытового процесса.
Ключевые слова: сбытовая деятельность, сбытовой процесс, каузальный анализ, диаграмма BPMN, организационная структура сбыта.

Sles I.R., Krush P.V. METHODOLOGY OF ANALYSIS OF LANDSCAPE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
This article is devoted to the methodology of analyzing the marketing activities of the enterprise, studying the specifics of its organization and implementation using different methods, methods and approaches to its formalization. In the article theoretical and conceptual bases of sales activity management are considered, causal and structural analysis of sales process models is carried out.
Keywords: marketing activity, sales process, causal analysis, BPMN diagram, organizational structure of sales.

Завантажити статтю (pdf)