ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Свідерський В.П.
доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Пустова В.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Лазарєв Б.О.
студент
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто умови формування інноваційної стратегії розвитку підприємства. Запропоновано чотири види інноваційних стратегій в залежності від рівня інноваційного розвитку, на якому знаходиться підприємство, і представлені методи реалізації кожної стратегії. Підкреслено, що показником ефективності застосування інноваційної стратегії є інноваційна активність підприємства.
Ключові слова: інноваційна стратегія, розвиток підприємства, інноваційна активність, управління, стратегія лідерства, стратегія збереження, стратегія посилення, стратегія радикальних перетворень.

Свидерский В.П., Пустовая В.В., Лазарев Б.О. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены условия формирования инновационной стратегии развития предприятия. Предложены четыре вида инновационных стратегий в зависимости от уровня инновационного развития, на котором находится предприятие, и представлены методы реализации каждой стратегии. Подчеркнуто, что показателем эффективности применения инновационной стратегии есть инновационная активность предприятия.
Ключевые слова: инновационная стратегия, развитие предприятия, инновационная активность, управление, стратегия лидерства, стратегия сохранения, стратегия усиления, стратегия радикальных преобразований.

Svidersky V.P., Pustova V.V., Lazarev B.О. FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INNOVATION STRATEGY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
The article considers the conditions for forming an innovation strategy for enterprise development. Four types of innovative strategies are proposed depending on the level of innovative development on which the organization is located, and the methods of implementation of each strategy are presented. It was emphasized that the innovation efficiency of the enterprise is an indicator of the effectiveness of the application of the innovation strategy.
Keywords: innovation strategy, enterprise development, innovation activity, management, leadership strategy, saving strategy, strengthening strategy, strategy of radical transformation.

Завантажити статтю (pdf)