ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пуртов В.Ф.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та менеджменту
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Перепічай К.С., Онищенко К.І.
студенти
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

У статті розглядається одна з актуальних проблем існування організації ‒ управління персоналом. Розкрито сутність управління персоналом організації. Виділено особливості систем управління персоналом в Японії, США та Німеччині. Досліджено стан системи управління персоналом на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та обгрунтовано напрями її вдосконалення.
Ключові слова: система, персонал, управління, виробництво, мотивація, заробітна платня, охорона праці.

Пуртов В.Ф., Перепичай К.С., Онищенко К.И. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматривается одна из актуальных проблем существования организации – управление персоналом. Раскрыта сущность управления персоналом. Выделены особенности систем управления персоналом в Японии, США и Германии. Исследовано состояние системы управления персоналом на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и обоснованы направления ее совершенствования.
Ключевые слова: система, персонал, управление, производство, мотивация, заработная плата, охрана труда.

Purtov V.F., Perepichay K.S., Onischenko K.I. IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT
SYSTEM OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

In the article considers one of the most urgent problems of the organization's existence – personnel management. The essence of personnel management is disclosed. Features of personnel management systems in Japan, USA and Germany are highlighted. The state of the personnel management system at OJSC "ArcelorMittal Kryviy Rih" is investigated and the directions of its improvement are grounded.
Keywords: system, personnel, management, production, motivation, wages, labor protection.

Завантажити статтю (pdf)