АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Олешко Т.І.
доктор технічних наук, професор,
професор кафедри економічної кібернетики
Національного авіаційного університету
Токар В.В.
студент
Національного авіаційного університету

Метою статті є аналіз економічної діяльності авіакомпаній України, формування уявлення про стан та перспективи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній на ринку пасажирських авіаперевезень. Проаналізовано показники діяльності авіакомпаній. Показано динаміку обсягів пасажирських та вантажних перевезень провідних авіакомпаній. Розглянуто чинники підвищення конкурентоспроможності, які визначають майбутні можливості розвитку вітчизняних авіакомпаній.
Ключові слова: авіакомпанія, конкурентоспроможність, лоукост, пасажиропотік, розвиток авіакомпанії.

Олешко Т.И., Токарь В.В. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВИАКОМПАНИИ УКРАИНЫ
Целью статьи является анализ деятельности авиакомпаний Украины, формирование представления о состоянии и перспективах повышение конкурентоспособности отечественных авиакомпаний на рынке пассажирских авиаперевозок. Проанализированы показатели деятельности авиакомпаний. Показано динамику объемов пассажирских и грузовых перевозок ведущих авиакомпаний. Рассмотрены факторы повышения конкурентоспособности, которые определяются будущие возможности развития отечественных авиакомпаний.
Ключевые слова: авиакомпания, конкурентоспособность, лоукост, пассажиропоток, развитие авиакомпании.

Oleshko T.I., Tokar V.V. ANALYSIS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF UKRAINE'S AIRLINES
The purpose of the article is to analyze the activities of Ukrainian airlines, to form a view on the state and prospects of increasing the competitiveness of domestic airlines in the market of passenger air travel. Analyzed the performance of airlines. Dynamics of passenger and freight traffic volumes of leading airlines is shown. The factors of increasing competitiveness are considered, which determine the future possibilities for the development of domestic airlines.
Keywords: airline, competitiveness, loukost, passenger flow, airline development.

Завантажити статтю (pdf)