КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Олефіренко О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу та УІД
Сумського державного університету
Нагорний Є.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу та УІД
Сумського державного університету
Шевлюга О.Г.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри маркетингу та УІД
Сумського державного університету

У статті досліджено теоретичні засади комерціалізації інноваційної продукції, місце комерціалізації як заключного етапу інноваційному процесі підприємства, проаналізовано авторські підходи до визначення сутності комерціалізації. Подано загальну схему процесу комерціалізації інновацій. Запропоновано деталізувати цей процес за корпоративним, стратегічним, тактичним рівнями з метою прийняття відповідних управлінських рішень.
Ключові слова: інноваційний розвиток, бізнес, інновації, комерціалізація, наукові дослідження, підприємство.

Олефиренко О.М., Нагорный Е.И., Шевлюга Е.Г. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В статье исследованы теоретические основы коммерциализации инновационной продукции, место коммерциализации как заключительного этапа инновационном процессе предприятия, проанализированы авторские подходы к определению сущности коммерциализации. Представлена общая схема процесса коммерциализации инноваций. Предложено детализировать этот процесс с корпоративным, стратегическим, тактическим уровнями с целью принятия соответствующих управленческих решений.
Ключевые слова: инновационное развитие, бизнес, инновации, коммерциализация, научные исследования, предприятие.

Olefirenko О.М., Nagornyi Ye.I., Shevliuga O.G. COMMERCIALIZATION IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE ACTIVITY MANAGEMENT
The theoretical principles of the commercialization of innovative products, the place of commercialization as the final stage in the innovation process of the enterprise, the authors' approaches to the definition of the essence of commercialization are analyzed in the article. The general scheme of the process of innovations commercialization is presented. It is proposed to detail this process at the corporate, strategic, tactical levels in order to make appropriate managerial decisions.
Keywords: innovative development, business, innovations, commercialization, research, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)