КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Мужанова Т.М.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою
Державного університету телекомунікацій

У статті розглянуто місце і роль конкурентної розвідки як інструменту інформаційно-аналітичного супроводу забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Встановлено основні напрями, завдання і етапи конкурентної розвідки компанії. Узагальнено підходи до класифікації методів конкурентної розвідки, видів та джерел розвідувальної інформації, а також програмних засобів збору та обробки інформації в мережі Інтернет.
Ключові слова: забезпечення інформаційної безпеки підприємства, інформаційно-аналітичний супровід забезпечення інформаційної безпеки підприємства, конкурентна розвідка.

Мужанова Т.М. КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены место и роль конкурентной разведки как инструмента информационно-аналитического сопровождения обеспечения информационной безопасности предприятия. Установлены основные направления, задачи и этапы конкурентной разведки компании. Обобщены подходы к классификации методов конкурентной разведки, видов и источников разведывательной информации, а также программных средств сбора и обработки информации в сети Интернет.
Ключевые слова: обеспечение информационной безопасности предприятия, информационно-аналитическое сопровождени обеспечения информационной безопасности предприятия, конкурентная разведка.

Muzhanova T.M. COMPETITIVE INTELLIGENCE AS AN INSTRUMENT OF INFORMATIONAL AND
ANALITICAL SUPPORT OF ENTERPRISE INFORMATION SECURITY

This article reviews the place and role of competitive intelligence as an instrument of informational and analytical support of enterprise information security. I define the main areas, tasks and stages of enterprise competitive intelligence are defined. The approaches to classification of competitive intelligence methods, types and sources of intelligence and software tools for collecting and processing information on the Internet are generalized.
Keywords: enterprise information security, informational and analytical support of enterprise information security, competitive intelligence.

Завантажити статтю (pdf)