МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Мельник Л.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет водного господарства та природокористування
Автонас О.І.
магістр,
Національний університет водного господарства та природокористування

Досліджено сутність та завдання політики антикризового фінансового управління. Визначено механізм реалізації політики антикризового керування. Виокремлено та проаналізовано основні етапи антикризового управління на підприємстві. Визначено систему заходів щодо фінансової стабілізації підприємства.
Ключові слова: фінансова криза, антикризове управління, діагностика фінансового стану, механізм антикризового фінансового управління.

Мельник Л.М., Автонас А.И. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Исследована сущность и задачи политики антикризисного финансового управления. Определен механизм реализации политики антикризисного управления. Выделены и проанализированы основные этапы антикризисного управления на предприятии. Определена система мер по финансовой стабилизации предприятия.
Ключевые слова: финансовый кризис, антикризисное управление, диагностика финансового состояния, механизм антикризисного финансового управления.

Melnуk L.M., Avtonas O.I. THE MECHANISM OF REALIZATION OF THE POLICY OF CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
The essence and tasks of the policy of crisis financial management has been investigated. The mechanism of implementation of anti-crisis management policy have been determined. The main stages of crisis management at the enterprise has been singled out and analyzed. The system of measures aimed at financial stabilization of the enterprise have been determined.
Keywords: financial crisis, anti crisis management, diagnostics of financial condition, mechanism of crisis financial management.

Завантажити статтю (pdf)