СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Матросова В.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Матросов О.Д.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри організації виробництва та управління персоналом
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Доуртмес П.О.
асистент кафедри організації виробництва та управління персоналом
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

У статті здійснено комплексне дослідження методичного забезпечення оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств, на основі отриманих результатів надані науково-практичні рекомендації. Виявлені основні тенденції та особливості перебігу інвестиційної й інноваційної діяльності у зовнішньому та внутрішньому середовищі промислових підприємств; обґрунтувані методичні підходи оцінювання інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств; обґрунтувана доцільність оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства за узагальненим інтегральним показником та розподілу його кількісних значень на якісні рівні із урахуванням стратегічних цілей.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційна діяльність, оцінювання, резерви, стратегічні цілі, потенціал, ефективність, фінансово-економічний аспект, науково-технічний аспект.

Матросова В.А., Матросов А.Д., Доуртмес Ф.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье осуществлено комплексное исследование методического обеспечения оценки инвестиционно-инновационной деятельности промышленных предприятий, на основе полученных результатов предоставлены научно-практические рекомендации. Выявлены основные тенденции и особенности течения инвестиционной и инновационной деятельности во внешней и внутренней среде промышленных предприятий; обоснований методические подходы оценки инвестиционной и инновационной деятельности промышленных предприятий; обоснована целесообразность оценки инвестиционно-инновационной деятельности предприятия на основе обобщенного интегрального показателя и распределения его количественных значений на качественные уровне с учетом стратегических целей.
Ключевые слова: инвестиционно-инновационная деятельность, оценка, резервы, стратегические цели, потенциал, эффективность, финансово-экономический аспект, научно-технический аспект.

Matrosova V.O., Matrosov O.D., Dourtmes P.O. MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE
INVESTMENT AND INNOVATION POTENTIAL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

The complex research of methodological support of estimation of investment and innovation activity of industrial enterprises is carried out in the article, on the basis of the obtained results the given scientific and practical recommendations are given. The main tendencies and features of the course of investment and innovation activity in the external and internal environment of industrial enterprises are revealed; substantiated methodical approaches to the estimation of investment and innovation activity of industrial enterprises; the expediency of evaluating the investment and innovation activity of the enterprise based on the generalized integral indicator and the distribution of its quantitative values on qualitative levels with consideration of strategic goals is substantiated.
Keywords: investment-innovative activity, estimation, reserves, strategic goals, potential, efficiency, financial and economic aspect, scientific and technical aspect.

Завантажити статтю (pdf)