ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Литовченко О.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

У статті узагальнено підходи до визначення поняття фінансових ризиків підприємства та джерел їх утворення. Подано класифікацію фінансових ризиків підприємства. Обгрунтовано місце ідентифікації та оцінки фінансових ризиків в управлінні підприємством. Визначено підходи до ідентифікації фінансових ризиків. Розкрито методи оцінки фінансових ризиків підприємства.
Ключові слова: ризик, фінансовий ризик, ідентифікація, оцінка, підприємство.

Литовченко Е.Ю. ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обобщены подходы к определению понятия финансовых рисков предприятия и источников их образования. Представлена классификация финансовых рисков предприятия. Обосновано место идентификации и оценки финансовых рисков в управлении предприятием. Определены подходы к идентификации финансовых рисков. Раскрыты методы оценки финансовых рисков предприятия.
Ключевые слова: риск, финансовый риск, идентификация, оценка, предприятие.

Lytovchenko O.Yu. APPROACHES TO IDENTIFICATION AND EVALUATION OF FINANCIAL RISKS OF THE ENTERPRISE
The article generalizes approaches to the definition of the concept of financial risks of the enterprise and the sources of their formation. The classification of financial risks of the enterprise is presented. The place of identification and estimation of financial risks in the management of the enterprise is substantiated. Identified approaches to identifying financial risks. Methods of estimation of financial risks of the enterprise are revealed.
Keywords: risk, financial risk, identification, assessment, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)