ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «БАРИН»)

Кузьменко А.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Третяк Ю.І.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянутий комплекс маркетингових заходів в мережі Інтернет та особливості застосування комплексу Інтернет-маркетингу в просуванні продукції конкретного підприємства. Досліджена сутність Інтернет-маркетингу, його важливість в сучасних умовах розвитку економіки. Розглянуті та охарактеризовані інструменти маркетингової комунікації в Інтернеті. Визначена особлива роль серед складових комплексу маркетингу в мережі Інтернет політики комунікацій. Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення Інтернет-маркетингу на конкретному підприємстві.
Ключові слова: Інтернет-маркетинг, реклама, SMO, SMM просування, маркетингова політика комунікацій

Кузьменко А.В., Третяк Ю.И. ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «БАРИН»)

В статье рассмотрен комплекс маркетинговых мероприятий в сети Интернет и особенности применения комплекса Интернет-маркетинга в продвижении продукции конкретного предприятия. Исследована сущность Интернет-маркетинга, его важность в современных условиях развития экономики. Рассмотрены и охарактеризованы инструменты маркетинговой коммуникации в Интернете. Определена особая роль среди составляющих комплекса маркетинга в сети Интернет политики коммуникаций. Предложенные рекомендации по совершенствованию Интернет-маркетинга на конкретном предприятии.
Ключевые слова: Интернет-маркетинг, реклама, SMO, SMM продвижение, маркетинговая политика коммуникаций.

Kuzmenko A.V., Tretyak J.I. IMPLEMENTATION OF INTERNET MARKETING TO PROMOTE THE COMPANY'S PRODUCTS
(AT THE EXAMPLE BARYN LTD)

The article considers a complex of marketing activities in the Internet and the features of using the Internet marketing complex in promoting the products of a particular enterprise. The essence of Internet marketing, its importance in modern conditions of economic development is investigated. The tools of marketing communication on the Internet are considered and characterized. A special role among the components of the marketing mix in the Internet is the communication policy. Suggested recommendations on improving Internet marketing at a particular enterprise.
Keywords: Internet marketing, advertising, SMO, SMM promotion, marketing communications policy.

Завантажити статтю (pdf)