ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ» ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЙОГО СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Косарєва І.П.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Великий Ю.М.
кандидат економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Капустенко Ю.М.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена дослідження сутності поняття «оборотний капітал». Узагальнено основні ознаки оборотного капіталу. Досліджено різноманітні підходи щодо трактування сутності «оборотного капіталу». Визначено основні функції капіталу та функції оборотного капіталу.
Ключові слова: капітал, оборотний капітал, функції, ознаки, кругообіг.

Косарева И.П., Великий Ю.Н., Капустенко Ю.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
«ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ» И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Статья посвящена исследованию сущности понятия «оборотный капитал». Обобщены основные признаки оборотного капитала. Исследовано различные подходы к трактовке сущности «оборотного капитала». Определены основные функции капитала и функции оборотного капитала.
Ключевые слова: капитал, оборотный капитал, функции, признаки, круговорот.

Kosareva I.P., Velykyi Yu.N., Kapustenko Yu.M. THEORETICAL BASIS OF THE SYSTEMATIZATION OF THE CONCEPT
OF THE "CURRENT CAPITAL" AND THE CHARACTERISTIC OF ITS COMPONENT ELEMENTS

The article is devoted to the study of the essence of the concept "working capital". Generalized features of working capital are generalized. Various approaches to the interpretation of the essence of "working capital" have been explored. The basic functions of capital and the functions of working capital are determined.
Keywords: capital, working capital, functions, signs, circulation.

Завантажити статтю (pdf)