ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Коваль О.Г.
старший викладач кафедри фінансів і кредиту
Академії рекреаційних технологій і права, м. Луцьк
Мишко О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Академії рекреаційних технологій і права, м. Луцьк
Струс Р.В.
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Академії рекреаційних технологій і права, м. Луцьк

В статті розглянуто теоретичні аспекти формування стратегії діяльності підприємства шляхом інноваційних перетворень бізнес-процесів. Висвітлено погляди вчених щодо сутності понять «процес», «система», «реінжиніринг», «система менеджменту якості». Визначено значення реінжинірингу бізнес-процесів та їх практичного використання на підприємстві.
Ключові слова: якість, управління якістю, система, менеджмент системи якості, процес, реінжиніринг.

Коваль О.Г., Мишко О.В., Струс Р.В. ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования стратегии деятельности предприятия путем инновационных преобразований бизнес-процессов. Освещены взгляды ученых о сущности понятий «процесс», «система», «реинжиниринг», «система менеджмента качества». Определено значение реинжиниринга бизнес-процессов и их практического использования на предприятии.
Ключевые слова: качество, управление качеством, система, менеджмент системы качества, процесс, реинжиниринг.

Koval O.G., Myshko O.V., Strus R.V. INNOVATIVE DIRECTION OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
The article deals with theoretical aspects of forming the strategy of the enterprise through innovative transformations of processes in business. The views of scientists on the essence of the concepts "process", "system", "reengineering", "system of quality management" are highlighted. The importance of reengineering business processes and their practical use at the enterprise is determined.
Keywords: quality, quality management, system, quality management system, process, reengineering.

Завантажити статтю (pdf)