ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

Коваленко М.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Полтавської державної аграрної академії

Стаття присвячена актуальним питанням визначення економічно ефективних способів зберігання зерна. Проаналізовано та здійснено оцінку сучасних технологій зберігання зерна. Досліджено передовий світовий досвід організації процесів зернозберігання. На підставі отриманих даних запропонований найбільш економічно ефективний спосіб з урахуванням збереження кількості і якості зерна та собівартості зберігання.
Ключові слова: зерно, способи зберігання, майданчик току, склад, металевий силос, елеватор, поліетиленовий рукав.

Коваленко М.В. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
Статья посвящена актуальным вопросам определения экономически эффективных способов хранения зерна. Проанализирована и осуществлена оценка современных технологий хранения зерна. Исследован передовой мировой опыт организации процессов зернохранения. На основании полученных данных предложен наиболее экономически эффективный способ с учетом сохранения количества и качества зерна и себестоимости хранения.
Ключевые слова: зерно, способы хранения, площадка тока, склад, металлический силос, элеватор, полиэтиленовый рукав.

Kovalenko M.V. ECONOMIC SUBSTANTIATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF GRAIN STORAGE
The article is devoted to the actual issues of determining the economically efficient ways of grain storage. The evaluation of modern grain storage technologies is analyzed and evaluated. The leading global experience in organizing grain storage processes has been researched. Taking into account the preservation of the quantity and quality of grain and the cost of storage the most cost-effective method is proposed.
Keywords: grain, storage methods, storage area, grain stock, metallic silo, elevator, silo bag.

Завантажити статтю (pdf)