МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Клочко Т.А.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки
Сумського національного аграрного університету

Побудовано баланс фінансово-стійкого сільськогосподарського підприємства, використання якого дасть можливість проводити експрес-аналіз фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств та більш ефективно управляти його розвитком. За мету при побудові взято знаходження оптимальної структури балансу для різних типів стійкості фінансового стану. Доведено, що рух від абсолютного до критичного типу стійкості фінансового стану пов’язано з відсутністю власного оборотного капіталу для фінансування запасів та високою питомою вагою у структурі оборотних активів та поточних зобов’язань кредиторської та дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств Сумської області.
Ключові слова: економічна стійкість, фінансова стійкість, експрес-аналіз, структура балансу, фінансові результати.

Клочко Т.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Разработан баланс финансово-устойчивого сельскохозяйственного предприятия, использование которого позволит проводить экспресс-анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий и более эффективно управлять его развитием. Целью при построении взято нахождения оптимальной структуры баланса для различных типов устойчивости финансового состояния. Доказано, что движение от абсолютного к критическому типу устойчивости финансового состояния связано с отсутствием собственного оборотного капитала для финансирования запасов и высоким удельным весом в структуре оборотных активов и текущих обязательств кредиторской и дебиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий Сумской области.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, финансовая устойчивость, экспресс-анализ, структура баланса, финансовых результатах.

Klochko T.A. MODELING THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
The balance of a financially sustainable agricultural enterprise, the use of which will enable the rapid analysis of financial sustainability of agricultural enterprises and more efficiently manage its development was built. The purpose of the construction is to find the optimal balance structure of various types of financial sustainability. It was proved that the movement from absolute to critical type of financial sustainability is connected with the lack of own working capital of stock financing and a high specific weight in the structure of current assets and current liabilities of payables and receivables of agricultural enterprises of the Sumy region.
Keywords: economic stability, financial stability, express analysis, balance structure, financial results.

Завантажити статтю (pdf)