РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СЕЛІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Збарська А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Алєксєєва Ю.Ю.
аспірант кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Досліджується теорія і практика розвитку малих форм господарювання аграрного сектору України. Зокрема, узагальнено сутнісну характеристику малих сімейних ферм в аграрному секторі економіки, місце в ринковій економіці та встановлено критерії типізації суб’єктів аграрної господарської структури. Показано досвід розвитку малого агробізнесу в сільському господарстві країн ЄС. Визначено виробничо-фінансовий стан, тенденції економічної стійкості та перспективи фермерських господарств, передумови пореформеного їх розвитку, сучасний прояв та майбутнє особистих селянських господарств за умов трансформації у сімейні фермерські господарства.
Ключові слова: малі форми господарювання, малий агробізнес, підприємництво, розвиток, ефективність, господарства населення, критерії малого агробізнесу.

Збарская А.В., Алексеева Ю.Ю. РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНІХ ГРОМАД

Исследуется теория и практика развития малых форм хозяйствования Украины. В частности, обобщено сущностную характеристику малых семейных ферм в аграрном секторе экономики, место в рыночной экономике и установлено критерии типизации субъектов аграрной хозяйственной структуры. Приведен опыт развития малого агробизнеса в сельском хозяйстве стран ЕС. Определено хозяйственно-финансовое состояние, тенденции экономической устойчивости и перспективы фермерських хозяйств, предусловия пореформенного их развития, современное проявление и будущее личных крестьянских хозяйств при условии их трансформации у семейные фермерские хозяйства.
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, малый агробизнес, предпринимательство, развитие, эффективность, хозяйства населения, критерии малого агробизнеса.

Zbarskay A.V., Alekseeva Yu.Yu. DEVELOPMENT OF SMALL FORMS OF FARMING IN THE COUNTRYSIDE
IN THE CONDITIONS OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES FORMATION

The theory and practice of development of small forms of activity in Ukraine is investigated. In particular, the essential characteristics of small family farms in the agrarian sector of the economy, their place in a market economy, and the criteria for typifying the subjects of the agrarian economic structure are generalized. The experience of development the small agro-business in agriculture of the EU countries is represented. The economic and financial situation, trends of economic stability and prospects of farming enterprises, preconditions of their post-reform development, current ostent and future of personal peasant farms providing their transformation into family farms, are determined.
Keywords: Small business entities, small agribusiness, entrepreneurship, development, efficiency, economy of the population, criteria of small agribusinesses.

Завантажити статтю (pdf)