ОЦІНКА ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КЕРІВНИКІВ – ЛІДЕРІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жарик Є.А.
аспірант
Запорізького національного університету
Гуржій Н.М.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Запорізького національного університету

У статті проаналізовано теоретико-методологічні аспекти компетентісного підхіду в менеджменті щодо лідерських якостей керівника. Визначено найбільш значимі лідерські якості керівника промислового підприємства. Результати проведеної оцінки лідерських якостей керівників машинобудівних підприємств дозволили виявити їх лідерський потенціал та запропонувати ряд заходів щодо розвитку лідерського потенціалу керівників великих промислових підприємств.
Ключові слова: лідерство, керівник – лідер, компетенція, компетентністний підхід, лідерські компетенції, продуктивне лідерство.

Жарик Е.А., Гуржий Н.Н. ОЦЕНКА ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ – ЛИДЕРОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проанализированы теоретико-методологические аспекты компетентностного подход в менеджменте относительно лидерских качеств руководителя. Определены наиболее значимые лидерские качества руководителя промышленного предприятия. Результаты проведенной оценки лидерских качеств руководителей машиностроительных предприятий позволили выявить их лидерский потенциал и предложить ряд мер по развитию лидерского потенциала руководителей крупных промышленных предприятий.
Ключевые слова: лидерство, руководитель – лидер, компетенция, компетентностный подход, лидерские компетенции, продуктивное лидерство.

Zharyk Y.А., Нurzhii N.N. EVALUATION OF LEADERSHIP COMPETENCIES OF LEADERS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
The article analyzes theoretical and methodological aspects of the competent approach in management as regards leadership qualities of the head. The most significant leadership qualities of the head of the industrial enterprise are determined. The results of the evaluation of leadership qualities of the managers of machine-building enterprises allowed to identify their leadership potential and to propose a series of measures to develop the leadership potential of managers of large industrial enterprises.
Keywords: leadership, leader, competence, competency approach, leadership competencies, productive leadership.

Завантажити статтю (pdf)