ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Гризовська Л.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри менеджменту,
адміністрування та готельно-ресторанної справи
Хмельницького національного університету
Сітарчук О.В.
студентка
Хмельницького національного університету

Стаття присвячена дослідженню ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємства. В статті розглянуто еволюцію трактувань управління маркетинговою діяльністю, а також сформовано авторське визначення «управління маркетинговою діяльністю». Загалом стаття формує чітке уявлення щодо управління маркетинговою діяльністю як системи управління підприємством.
Ключові слова: маркетинг, принципи маркетингу, маркетингова діяльність, управління маркетинговою діяльністю підприємства, функції управління маркетинговою діяльністю, ефективність.

Грызовськая Л.А., Ситарчук О.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена исследованию эффективного управления маркетинговой деятельностью предприятия. В статье рассмотрена эволюция трактовок управления маркетинговой деятельностью, а также сформирован авторское определение «управление маркетинговой деятельностью». В общем статья формирует четкое представление по управлению маркетинговой деятельностью как системы управления предприятием.
Ключевые слова: маркетинг, принципы маркетинга, маркетинговая деятельность, управление маркетинговой деятельностью предприятия, функции управления маркетинговой деятельностью, эффективность.

Grizovska L.O., Sitarchuk O.V. EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES ON ENTERPRISE
The article is devoted to research of effective management of marketing activity of the enterprise. The article deals with the evolution of marketing management concepts, as well as the author's definition of "management of marketing activity". In general, the article forms a clear idea of how to manage marketing activities as an enterprise management system.
Keywords: marketing, principles of marketing, marketing activity, management of marketing activity of the enterprise, functions of management of marketing activity, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)