МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

Гризовська Л.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри менеджменту,
адміністрування та готельно-ресторанної справи
Хмельницького національного університету
Романова А.В.
студентка
Хмельницького національного університету

Стаття присвячена актуальним питанням ведення успішного бізнесу. В статті розглянуто поняття «маркетинг» та «інновації», структуру маркетингу інновацій, а також етапи розробки комплексу інноваційного маркетингу. Проаналізовано особливості впровадження маркетингових інновацій.
Ключові слова: маркетинг, інновація, стратегія, інноваційна стратегія, маркетинг інновацій, бізнес.

Грызовськая Л.А., Романова А.В. МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Статья посвящена актуальным вопросам ведения успешного бизнеса. В статье рассмотрено понятие «маркетинг» и «инновации», структуру маркетинга инноваций, а также этапы разработки комплекса инновационного маркетинга. Проанализированы особенности внедрения маркетинговых инноваций.
Ключевые слова: маркетинг, инновации, стратегия, инновационная стратегия, маркетинг инноваций, бизнес.

Grizovska L.A., Romanova A.V. MARKETING OF INNOVATIONS AS AN INSTRUMENT OF SUCCESSFUL BUSINESS
The article is devoted to the actual issues of successful business. The article deals with the concept of "marketing" and "innovation", the structure of marketing of innovations, as well as stages of development of the complex of innovative marketing. The peculiarities of introduction of marketing innovations are analyzed.
Keywords: marketing, innovation, strategy, innovative strategy, marketing of innovations, business.

Завантажити статтю (pdf)