КОРПОРАТИВНІ СВЯТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Григор’єва О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства
та управління персоналом
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Іщенко О.С.
студентка
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

У статті розглянуто корпоративні свята як елемент корпоративної культури підприємства та інструмент внутрішнього управління персоналом. Виділено роль та місце корпоративної культури в системі управління персоналом підприємством, обґрунтовано зв’язок між корпоративними святами та формуванням внутрішньої мотивації управління персоналом. Охарактеризовано основні цілі та завдання, що вирішуються підприємством проведенням корпоративних свят.
Ключові слова: корпоративна культура, корпоративне свято, внутрішня мотивація, управління персоналом, організація, колектив.

Григорьева О.В., Ищенко О.С. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В статье рассмотрены корпоративные праздники как элемент корпоративной культуры предприятия и инструмент внутреннего управления персоналом. Выделены роль и место корпоративной культуры в системе управления персоналом предприятием, обоснованно связь между корпоративными праздниками и формированием внутренней мотивации управления персоналом. Охарактеризованы основные цели и задачи, решаемые предприятием проведением корпоративных праздников.
Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративные праздники, внутренняя мотивация, управления персоналом, организация, коллектив.

Hryhoryeva O.V., Ischenko O.S. CORPORATE HOLIDAYS AS THE INSTRUMENT OF INTERNAL PERSONNAL MANAGEMENT
The article deals with corporate holidays as an element of corporate culture of the enterprise and the tool of internal management of the personnel. The role and place of the corporate culture in the personnel management system of the enterprise have been identified, the connection between corporate holidays and the formation of internal motivation of personnel management has been substantiated. The main goals and tasks, which are solved by the enterprise during corporate holidays, are described.
Keywords: corporate culture, corporate event, internal motivation, personnel management, organization, collective.

Завантажити статтю (pdf)