РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА
МАРКЕТИНГОВОЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМИ СКЛАДОВИМИ

Герасимов О.К.
аспірант кафедри економіки, управління підприємствами та логістики
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства. Здійснено його апробацію. Доведено доцільність застосування запропонованого методичного підходу з використанням багатовимірного факторного аналізу та методу головних компонент, розрахованих інтегральних показників, здійсненої кластеризації підприємств.
Ключові слова: оцінювання, економічна ефективність, маркетинговий аспект, суб’єктивна складова, показники.

Герасимов А.К. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО  МАРКЕТИНГОВОЙ И  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩИМИ

В статье предложен методический подход к оценке экономической эффективности деятельности предприятия. Осуществлена его апробация. Доказана целесообразность применения предложенного методического подхода с использованием многомерного факторного анализа и метода главных компонент, рассчитанных интегральных показателей, проведенной кластеризации предприятий.
Ключевые слова: оценка, экономическая эффективность, маркетинговый аспект, субъективная составляющая, показатели.

Gerasymov O.K. DEVELOPMENT OF METHODICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE
COMPANY MARKETING AND INFORMATION-COMMUNICATION COMPONENTS

The article proposes a methodical approach to the evaluation of the economic efficiency of the enterprise. Its approbation is carried out. The expediency of the proposed methodological approach using multidimensional factor analysis and the method of principal components, calculated integral indicators, and clustering of enterprises is proved.
Keywords: assessment, economic efficiency, marketing aspect, subjective component, indicators.

Завантажити статтю (pdf)