МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Бовкун О.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Стаття присвячена дослідженню методів забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. Проаналізовано сутність понять «ефективність» та «ефект», розглянуто загальні та організаційні принципи управління персоналом підприємства. Проведено аналіз наявних підходів до класифікації принципів управління дає змогу виділити групи сучасних найефективніших принципів управління персоналом підприємства.
Ключові слова: ефективність, ефект,механізм, резерв зростання обсягів виробництва, важелі впливу, принципи управління.

Бовкун О.А. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию методов обеспечения эффективного управления персоналом. Проанализированы сущность понятий «эффективность» и «эффект», рассмотрены общие и принципы управления персоналом. Проведен анализ существующих подходов к классификации принципов управления позволяет выделить группы современных эффективных принципов управления персоналом.
Ключевые слова: эффективность, эффект, механизм, резерв роста объемов производства, рычаги влияния, принципы управления.

Bovkun O.A. METHODS OF PROVIDING EFFICIENT MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE PERSONNEL
The article is devoted to the research of methods of ensuring effective personnel management. The essence of the concepts "efficiency" and "effect" is analyzed, general and principles of personnel management are considered. The analysis of existing approaches to the classification of management principles allows to identify groups of modern effective principles of personnel management.
Keywords: efficiency, effect, mechanism, reserve of growth of production volumes, levers of influence, management principles.

Завантажити статтю (pdf)