СУТНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Безчасний О.У.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Державного університету інфраструктури та технології

Проведено уточнення сутності комунікацій на промисловому підприємстві, визначено їх класифікаційні ознаки, підходи до трактувань, етапи комунікаційного процесу та складові системи комунікацій. Визначення теоретичного підґрунтя служитиме базою для уникнення суперечностей в подальшій розробці методів та підходів управління комунікаціями на підприємстві.
Ключові слова: комунікації, підприємство, інформація, процес, система.

Безчасный А.У. СУЩНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье проведено уточнение сущности коммуникаций на промышленном предприятии, определены их классификационные признаки, подходы к трактовке, этапы коммуникационного процесса и составляющие элементы системы коммуникаций. Определение теоретических основ будет служить базой для предотвращения противоречий в дальнейшей разработке методов и подходов управления коммуникациями на предприятии.
Ключевые слова: коммуникации, предприятие, информация, процесс, система.

Bezchasnyi O.U. THE SATISFACTION OF COMMUNICATIONS AT INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article clarifies the essence of communications in an industrial enterprise, defines their classification characteristics, approaches to interpretation, stages of the communication process and components of the communication system. The definition of the theoretical framework will serve as a basis for preventing contradictions in the further development of methods and approaches for managing communications in the enterprise.
Keywords: communications, enterprise, information, process, system.

Завантажити статтю (pdf)