СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Бабич Д.В.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Свідерський В.П.
доктор технічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Четверікова А.В.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуті теоретичні аспекти професійного навчання персоналу на підприємстві. Тенденції корпоративних освітніх процесів та професійного навчання персоналу проаналізовано на прикладі діяльності ТОВ «Попаснянська глина». Запропоновано рекомендації щодо покращення системи професійного навчання персоналу.
Ключові слова: професійне навчання персоналу, метод професійного навчання, персонал, ротація, коучінг.

Бабич Д.В., Свидерский В.П., Четверикова А.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье рассмотрены теоретические аспекты профессионального обучения персонала на предприятии. Тенденции корпоративных образовательных процессов и профессионального обучения персонала проанализированы на примере ООО «Попаснянская глина». Предложены рекомендации по улучшению системы профессионального обучения персонала.
Ключевые слова: профессиональное обучение персонала, метод профессионального обучения, персонал, ротация, коучинг.

Babych D.V., Sviderskyj V.P., Chetverikova A.V. MODERN TRENDS OF CORPORATE EDUCATIONAL PROCESSES AND PROFESSIONAL
TRAINING OF PERSONNEL ON ENTERPRISE

The theoretical aspects of professional training of personnel at the enterprise are considered in the article. Tendencies of corporate educational processes and professional training of personnel are analyzed on the example of «Popasnyanska clay» Ltd. Recommendations are proposed to improve the system of professional training of personnel.
Keywords: professional training of personnel, method of vocational training, personnel, rotation, coaching.

Завантажити статтю (pdf)