ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Рехтета О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри МЕВ та економіки
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Рехтета І.І.
аспірантка кафедри МЕВ та економіки
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

У статті означено особливості розвитку національної економіки в глобалізованому середовищі. Виокремлено фактори випереджального розвитку в сучасному конкурентному середовищі. Розглянуто переваги інноваційного шляху розвитку та використання наукового потенціалу.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, національна економіка, глобалізація, науково-технологічна сфера.

Рехтета А.Н., Рехтета И.И. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ АСПЕКТЕ
В статье рассмотрены особенности развития национальной экономики в глобальном среде. Выделены факторы опережающего развития в современной конкурентной среде. Рассмотрены преимущества инновационного пути развития и использования научного потенциала.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, национальная экономика, глобализация, научно-технологическая сфера.

Rekhteta O.M., Rekhteta I.I. TRANSFORMATION OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE GLOBAL DIMENSION
The article describes the peculiarities of the development of the national economy in a globalized environment. The factors of advanced development in the modern competitive environment are singled out. The advantages of innovative way of development and use of scientific potential are considered.
Keywords: innovation infrastructure, national economy, globalization, scientific and technological sphere.

Завантажити статтю (pdf)