КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: РАХУНКОВА ПАЛАТА ПОТРЕБУЄ ЗМІЦНЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Петренко П.С.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки
та соціально-поведінкових наук,
почесний академік Міжнародної Кадрової Академії,
Інститут економіки та бізнес освіти
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

У статті досліджено особливості організації та функціонування Рахункової палати України як незалежного зовнішнього державного органу фінансового контролю спеціальної конституційної компетенції. Стаття присвячена вирішенню проблем складнощів інституціоналізації зовнішнього державного фінансового контролю, які полягають у протиріччях в чинній законодавчій базі, що, у свою чергу, обумовлює у зацікавлених сторін множинність можливих варіантів коригувань наявних нормативних правових актів. Відсутність механізму інституціоналізації державного фінансового контролю є головною причиною безконтрольності, казнокрадства, безладності економічних рішень і порушення законодавства в багатьох сферах господарювання, неефективного, нецільового використання бюджетних коштів та активізації діяльності «організованої злочинності» (корупції). Результати дослідження дозволили визнати, що зараз ефективність парламентського контролю в Україні недостатньо висока, навіть, порівняно з минулими роками. Подальше вдосконалення державного фінансового контролю і його ефективність повністю залежать від процесу вдосконалення законодавчої бази, використання сучасних інформаційних технологій і термінів початку робіт по цих напрямах. Аналіз практичного досвіду показує, що можливості застосування аудиту ефективності в діяльності Рахункової палати України можуть значно розширитися, якщо будуть вирішені проблеми вдосконалення нормативно-правової і методичної бази його проведення, зокрема, розробки методичних рекомендацій по проведенню аудиту ефективності в різних проблемних сферах. Створення правової сфери для здійснення аудиту ефективності, яка сприяє підвищенню відповідальності органами влади усіх рівнів, створює стимули для виробництва громадських послуг при максимально ефективному використанні державних ресурсів, прозорості і підзвітності бюджетної політики.
Ключові слова: зовнішній контроль, організована злочинність, корупція, вищий орган контролю, управління державними фінансами.

Петренко П.С. КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ: СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НУЖДАЕТСЯ В УКРЕПЛЕНИИ МЕХАНИЗМОВ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В статье исследованы особенности организации и функционирования Счетной палаты Украины как независимого внешнего государственного органа финансового контроля специальной конституционной компетенции. Статья посвящена решению проблем сложностей институционализации внешнего государственного финансового контроля, которые заключаются в противоречиях в действующей законодательной базе, что, в свою очередь, обусловливает у заинтересованных сторон множественность возможных вариантов корректировок имеющихся нормативных правовых актов. Отсутствие механизма институционализации государственного финансового контроля является главной причиной бесконтрольности, казнокрадства, беспорядочности экономических решений и нарушения законодательства во многих сферах ведения хозяйства, неэффективного, нецелевого использования бюджетных средств и активизации деятельности «организованной преступности» (коррупции). Результаты исследования позволили признать, что сейчас эффективность парламентского контроля в Украине недостаточно высока, сравнительно с прошлыми годами. Дальнейшее совершенствование государственного финансового контроля и его эффективность полностью зависят от процесса совершенствования законодательной базы, использования современных информационных технологий и сроков начала работ по этим направлениям. Анализ практического опыта показывает, что возможности применения аудита эффективности в деятельности Счетной палаты Украины могут значительно расшириться, если будет решены проблемы совершенствования нормативно-правовой и методической базы его проведения, в частности, разработки методических рекомендаций по проведению аудита эффективности в разных проблемных сферах. Создание правовой сферы для осуществления аудита эффективности, которая способствует повышению ответственности органами власти всех уровней, создает стимулы для производства общественных услуг при максимально эффективном использовании государственных ресурсов, прозрачности и подотчетности бюджетной политики.
Ключевые слова: внешний контроль, организованная преступность, коррупция, высший орган контроля, управление государственными финансами.
 

Petrenko P.S. CORRUPTION IN UKRAINE: ACCOUNTING CHAMBER NEEDS TO STRENGTHEN MECHANISMS OF LEGAL STATUS
The article investigates peculiarities of organization and functioning of Accounting Chamber of Ukraine as an independent external state body of financial control of special constitutional competence. The article is devoted to the solution of problems of difficulties of institutionalization of external state financial control. They are in contradictions in the current legislative framework, which, in turn, causes the parties concerned a plurality of possible options for adjusting the existing regulatory legal acts. The lack of a mechanism for institutionalizing state financial control is the main reason for the lack of control, embezzlement, disorder of economic decisions and violation of legislation in many spheres of economic management, ineffective, inappropriate use of budgetary funds and activation of “organized crime” (corruption). The study results made it possible to recognize that now the effectiveness of parliamentary control in Ukraine is not high enough, compared with past years. Further improvement of state financial control and its effectiveness are completely dependent on the process of improving the legislative base, use of modern information technologies and timing of the commencement of work in these areas. The analysis of practical experience shows that the possibilities of applying performanceaudit to activities of Accounting Chamber of Ukraine can significantly expand if the problems of improving the legal and regulatory framework for its implementation are resolved, in particular, development of methodological recommendations for conducting performance audits in various problem areas. The creation of a legal framework for performance audit which contributes to increasing the responsibility of the authorities at all levels and creates incentives for the production of public services with the most efficient use of public resources, transparency and accountability of budgetary policies.
Keywords: external control, organized crime, corruption, supreme control body, public finance management.

Завантажити статтю (pdf)