ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ХМЕЛЮ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВЕРТОКИЇВКА-ХМІЛЬ»)

Мірзоєва Т.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ніколаєнко С.А.
студентка,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

В статті висвітлено характерні особливості та динаміка виробництва хмелю на прикладі ТОВ «Вертокиївка-Хміль» Житомирського району Житомирської області. Зокрема, проаналізовано зміну врожайності, посівних площ, виробничих витрат, обсяги виробництва хмелю, здійснено порівняння основних тенденцій хмелевиробницта в досліджуваному підприємстві та в цілому по Україні.
Ключові слова: виробництво хмелю, динаміка посівних площ, динаміка обсягів виробництва, виробничі витрати, виробнича собівартість.

Мирзоева Т.В., Николаенко С.А. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХМЕЛЯ В УКРАИНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ВЕРТОКИЕВКА-ХМЕЛЬ»)

В статье освещены характерные особенности и динамика производства хмеля на примере ТОВ «Вертокиевка-Хмель» Житомирского района Житомирской области. В частности, проанализировано изменения урожайности, посевных площадей, производственных затрат, объёмы производства хмеля, выполнено сравнение основных тенденций хмелепроизводства в исследуемом предприятии и в целом по Украине.
Ключевые слова: производство хмеля, динамика посевных площадей, динамика объёмов производства, производственные затраты, производственная себестоимость.

Mirzoieva T.V., Nikolaienko S.A. OUTSTANDING CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF HOP PRODUCTION IN UKRAINE
(THE CASE OF TOV “VERTOKYIVKA-KHMIL”)

In the article characteristic features and dynamics of production of hop are lighted up on the example of enterprise "Vertokiivka-hop" of the Zhytomyr district of the Zhytomyr area. In particular, the changes of the productivity, sowing areas, productive expenses, production of hop volumes, are analysed, comparison of basic tendencies of production of hop is executed in the investigated enterprise and on the whole on Ukraine.
Keywords: production of hop, dynamics of sowing areas, dynamics of production volumes, productive expenses, productive prime price.

Завантажити статтю (pdf)