СОЦІАЛЬНІ І ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Мельник В.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук
Уманського національного університету садівництва імені Павла Тичини

У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття «сталий розвиток». Розкрито сутність сталого розвитку, розглянуто його складові частини. Досліджено передумови, теоретичні та прикладні засади сталого розвитку. У статті обґрунтовано необхідність визначення пріоритетів інноваційної діяльності в Україні. Запропоновано заходи, які потрібно вжити для втілення інноваційної складової сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, інноваційний зміст сталого розвитку, інноваційна діяльність, пріоритетні напрями інноваційної діяльності.

Мельник В.В. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ
В статье проанализированы различные подходы к определению понятия «устойчивое розвитие». Роскрыта сущность устойчивого развития, разсмотрены его составляющие части. Исследовано предпосылки, теоретические и прикладне принципы устойчивого развития. В статье обосновано необходимость определения приоритетов инновационной деятельности в Украине. Предложено мероприятия которые необходимы для внедрения инновационной составляющей устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационное содержание, устойчивого развития инновационная деятельность, приоритетные направления инновационной деятельности.

Melnik V.V. SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE
The different ways to determination of concept of «sustainable development» are analyzed in the article. The essenceof sustainable development is exposed, the component parts of steady development is considered. The preconditions, theoretical and applied principles of sustainable development. Necessity of determination of innovative activity priorities in Ukraine is interpreted in the article. Measures to be used for application of the innovative component of the sustainable development are offered.
Keywords: sustainable development, innovative component of sustainable development, innovation activity, priority directions of innovative activity.

Завантажити статтю (pdf)