АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Лаготюк В.О.
асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто основні тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні. Проведено аналіз основних показників виробництва продукції птахівництва вітчизняними підприємствами. Визначено структуру виробництва продукції птахівництва потужними птахо комплексами. Побудовано графік поліноміальної залежності обсягу виробництва м’яса птиці та яєць за аналізований період. Проаналізовано показники виробництва, експорту та імпорту продукції птахівництва вцілому по Україні використовуючи статистичну інформацію.
Ключові слова: птахівництво, продукція птахівництва, конкурентоспроможність, м’ясо птиці, галузь птахівництва.

Лаготюк В.А. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены основные тенденции развития отрасли птицеводства в Украине. Проведен анализ основных показателей производства продукции птицеводства отечественными предприятиями. Определена структура производства продукции птицеводства мощными птице комплексами. Построен график полиномиальной зависимости объема производства мяса птицы и яиц за анализируемый период. Проанализированы показатели производства, экспорта и импорта продукции птицеводства в целом по Украине используя статистическую информацию.
Ключевые слова: птицеводство, продукцыя птицеводства, конкурентоспособность, мясо птицы, отрасль птицеводства.

Lagotyuk V.A. ANALYSIS OF TRENDS IN POULTRY INDUSTRY OF UKRAINE
The article deals with the main trends of the poultry industry in Ukraine. The analysis of the main indices of poultry production by domestic enterprises was carried out. The structure of poultry production by powerful poultry complexes is determined. The plot of polynomial dependence the volume of poultry and egg production for the analyzed period was constructed. The indicators of production, export and import poultry production in the whole of Ukraine using statistical information are analyzed.
Keywords: poultry breeding, poultry production, competitiveness, poultry, poultry industry.

Завантажити статтю (pdf)