СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Кушнір С.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри
Запорізького національного університету
Павленко Н.І.
студентка
Запорізького національного університету

Визначено сутність венчурного інвестування та його етапи. Розглянуто основні особливості венчурного інвестування від звичайного. Досліджено динаміку кількості компаній з управління активами протягом всього періоду їх існування. Виявлено які існують переваги венчурних інвестиційних фондів серед інших інститутів спільного інвестування. Проаналізовано динаміку кількості і вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, їх складових і зокрема венчурних інститутів спільного інвестування . Визначено вагову частку венчурних інститутів спільного інвестування у загальній структурі та її динаміку.
Ключові слова: інвестування, венчурний інвестиційних фонд, інститут спільного інвестування, компанія з управління активами, венчур, ризик.

Кушнир С.А., Павленко Н.И. СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА В УКРАИНЕ
Определена сущность венчурного инвестирования и его этапы. Рассмотрены основные особенности венчурного инвестирования от обычного. Исследована динамика количества компаний по управлению активами в течение всего периода их существования. Выявлено которые существуют преимущества венчурных инвестиционных фондов среди других институтов совместного инвестирования. Проанализирована динамика количества и стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования, их составляющих и в частности венчурных институтов совместного инвестирования. Определены весовую долю венчурных институтов совместного инвестирования в общей структуре и ее динамику.
Ключевые слова: инвестирование, венчурный инвестиционный фонд, институт совместного инвестирования, компания по управлению активами, венчур, риск.

Kushnir S.O., Pavlenko N.I. ESSENCE AND DEVELOPMENT TRENDS OF VENTURE INVESTMENT FUNDS IN UKRAINE
The essence of venture investment and its stages is defined. The main features of venture investment from the ordinary are considered. The dynamics of the number of asset management companies during the whole period of their existence has been studied. The existing advantages of venture investment funds are revealed among other institutions of joint investment. The dynamics of the number and value of the net assets of the joint investment institutions, their components and, in particular, the venture institutions of joint investment, is analyzed. The weight share of venture institutions of joint investment in the general structure and its dynamics is determined.
Keywords: investment, venture investment fund, institute of joint investment, asset management company, venture, risk.

Завантажити статтю (pdf)