ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Калачевська Л.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції
Сумського національного аграрного університету

У науковій статті визначено, що однією з ключових проблем розвитку сільських територій в світі та в Україні є їх інфраструктурне забезпечення. У роботі досліджено глобальні тенденції інфраструктурного забезпечення розвитку цих територій на основі поділу країн світу на чотири групи, згідно їх економічного стану. Визначено підвищення інвестиційної активності щодо розвитку інфраструктури сільських територій у економічно розвинутих країнах, країнах – переслідувачах та країнах, що розвивають власні економічні системи на фоні проблем з інфраструктурним забезпеченням розвитку сільської місцевості у країнах – аутсайдерах. Окремо розкрито тенденції та проблеми інфраструктурного забезпечення руральних територій в Україні. Наголошено на необхідності вирішення проблем розвитку інфраструктури, спираючись на активізацію інноваційної діяльності у сільській місцевості країни.
Ключові слова: економіка, інфраструктура, інфраструктурне забезпечення, розвиток, сільські території, тенденції.

Калачевская Л.И. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: МИРОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕНДЕНЦИИ
В научной статье определено, что одной из ключевых проблем развития сельских территорий в мире и в Украине является их инфраструктурное обеспечение. В работе исследованы глобальные тенденции инфраструктурного обеспечения развития этих территорий, на основе разделения государств мира на четыре группы, в зависимости от их экономического состояния. Выявлено повышение инвестиционной активности в отношении развития инфраструктуры сельских территорий в экономически развитых странах, странах – преследователях и странах, которые развивают собственные экономические системы на фоне проблем с инфраструктурным обеспечением развития сельской местности в странах – аутсайдерах. Отдельно раскрыты тенденции и проблемы инфраструктурного обеспечения руральных территорий в Украине. Акцентировано внимание на необходимости решения проблем развития инфраструктуры, опираясь на активизацию инновационной деятельности в сельской местности страны.
Ключевые слова: экономика, инфраструктура, инфраструктурное обеспечение, развитие, сельские территории, тенденции.

Kalachevska L.I. INFRASTRUCTURE-BASED PROVISION OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT: WORLD AND NATIONAL TENDENCIES
The academic article has identified that one of the key problems connected with the development of rural territories both in the world and Ukraine is their infrastructure-based provision. The work has examined global tendencies in infrastructure-based provision of rural territories development. It has been achieved by dividing countries into four groups according to their economic conditions. Besides, the research has identified the growth of investment activity in the development of rural territories infrastructure in economically developed countries, countries-followers and countries that are developing own economic systems against problems with infrastructure-based provision of rural territories in countries-outsiders. Additionally, problems and tendencies in infrastructure-based provision of rural territories in Ukraine have been analyzed. The necessity to solve all problems found during the examination has been emphasized. It is to be reached by strengthening innovation activity in rural territories of the country.
Keywords: economy, infrastructure, infrastructure-based provision, rural territories development, tendencies.

Завантажити статтю (pdf)