ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ

Вербіцька І.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін
Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

У статті здійснено огляд динаміки інвестування в економіку України за останні роки. Окреслено особливості основних типів державної інвестиційної політики. Обґрунтовано доцільність реалізації активної політики держави у сфері інвестицій. Висвітлено поточне організаційне, правове та інституційне забезпечення державної підтримки інвестицій. З’ясовано проблеми та перспективи залучення інвестицій в Україну.
Ключові слова: інвестиції, інвестування, інвестиційна політика, державне регулювання.

Вербицкая И.И. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье сделан обзор динамики инвестирования в экономику Украины за последние годы. Определены особенности основных типов государственной инвестиционной политики. Обоснована целесообразность реализации активной политики государства в сфере инвестиций. Освещено организационное, правовое и институциональное обеспечение государственной поддержки инвестиций. Выяснены проблемы и перспективы привлечения инвестиций в Украину.
Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, инвестиционная политика, государственное регулирование.

Verbitska I.I. STATE POLICY OF UKRAINE IN THE INVESTMENT SPHERE: CONCEPTUAL AND PRAGMATIC ASPECTS
The article reviews the dynamics of investment in the economy of Ukraine in recent years. The features of the main types of state investment policy are outlined. The expediency of realization of active state policy in the sphere of investments is substantiated. The current organizational, legal and institutional support of state support of investments is highlighted. Problems and prospects of attraction of investments in Ukraine are revealed.
Keywords: investment, investmention, investment policy, state regulation.

Завантажити статтю (pdf)