ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Новікова Л.В.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Чернишова Л.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
Харківського державного університету харчування та торгівлі

У статті розглянуто особливості розвитку іноземного інвестування в Україні, виявлено та згруповано основні недоліки вітчизняного правового механізму державного регулювання інвестиційної діяльності, проаналізовано досвід іноземного інвестування в різних країнах світу. З метою гармонізації українського інвестиційного законодавства та його адаптації до норм міжнародного права запропоновано систему заходів, яка сприятиме структурним зрушенням в інвестиційній сфері та стимулюватиме залучення іноземних інвестицій в країну.
Ключові слова: правове регулювання, іноземні інвестиції, міжнародне інвестиційне право, інвестиційний клімат, інвестиційне законодавство.

Новикова Л.В., Чернышова Л.А. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрены особенности развития иностранного инвестирования в Украине, выявлены и сгруппированы основные недостатки отечественного правового механизма государственного регулирования инвестиционной деятельности, проанализирован опыт иностранного инвестирования в различных странах мира. С целью гармонизации украинского инвестиционного законодательства и его адаптации к нормам международного права предложена система мероприятий, способствующая структурным сдвигам в инвестиционной сфере и стимулирующая привлечение иностранных инвестиций в страну.
Ключевые слова: правовое регулирование, иностранные инвестиции, международное инвестиционное право, инвестиционный климат, инвестиционное законодательство.

Novikova L.V., Chernyshova L.O. LEGAL ASPECTS OF FOREIGN INVESTMENT STATE REGULATION IN UKRAINE
The article considers the peculiarities of the development of foreign investment in Ukraine, identifies and groups the main shortcomings of the domestic legal mechanism of state regulation of investment activity, analyzes the experience of foreign investment in different countries of the world. In order to harmonize the Ukrainian investment legislation and its adaptation to the norms of international law, a system of measures is proposed that will promote a structural shift in the investment sphere and will stimulate the attraction of foreign investments into the country.
Keywords: legal regulation, foreign investments, international investment law, investment climate, investment legislation.

Завантажити статтю (pdf)