ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Батюк Л.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та маркетингу
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Резницька Т.О.
асистент кафедри економіки та маркетингу
Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка

У статті розглядається економічний, соціальний та політичний вимір глобалізації, досліджується природа та характер глобальних економічних трансформацій, аналізуються їх головні протиріччя в розрізі рівнів і темпів розвитку економіки, її відтворювальної, галузевої та інституційної структури, розвитку ринку, розподілу доходів, а також державного та громадського регулювання економіки.
Ключові слова: глобалізація, економічний вимір глобалізації, соціальний вимір глобалізації, глобальні економічні трансформації, протиріччя глобальних економічних трансформацій.

Батюк Л.А., Резницкая Т.А. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматривается экономическое, социальное и политическое измерения глобализации, исследуется природа и характер глобальных экономических трансформаций, анализируются их главные противоречия в разрезе уровней и темпов развития экономики, ее воспроизводственной, отраслевой и институциональной структуры, развития рынка, распеделения доходов, а также государственного и общественного регулирования экономики.
Ключевые слова: глобализация, экономическое измерение глобализации, социальное измерение глобализации, глобальные экономические трасформации, противоречия глобальных экономических трансформаций.

Batyuk L.A., Reznitska T.O. GLOBAL ECONOMIC TRANSFORMATIONS AND THEIR FEATURES AT THE CURRENT STAGE
The article examines the economic, social and political dimensions of globalization, examines the nature and nature of global economic transformations, analyzes their main contradictions in terms of levels and rates of economic development, its reproductive, sectoral and instituonal structure, market development, income distribution, as well as public public regulation of the economy.
Keywords: globalization, economic dimension of globalization, social dimension of globalization, global economic transformations, contradictions of global economics transformations.

Завантажити статтю (pdf)