ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЕЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Баєва О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління та економіки підприємства
Харківського національного фармацевтичного університету

Стаття присвячена можливості застосування політики протекціонізму в зовнішньоторговельній політиці. Досліджено виникнення і розвиток фритредерства і протекціонізму, його різновиди. Наведено аргументи за і проти застосування протекціоністської політики. Розглянуті функції, тарифні і нетарифні інструменти зовнішньоторговельної політики.
Ключові слова: зовнішньоторговельна політика, політика протекціонізму, функції протекціонізму, види протекціонізму, політика вільної торгівлі, імпорт, експорт, тарифні і нетарифні інструменти, меркантилізм, класична школа.

Баева О.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОТЕКЦИОНИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКЕ
Статья посвящена возможности применения политики протекционизма во внешнеторговой политике. Исследовано возникновение и развитие фритредерства и протекционизма, его разновидности. Приведены аргументы за и против применения протекционистской политики. Рассмотрены функции, тарифные и нетарифные инструменты внешнеторговой политики.
Ключевые слова: внешнеторговая политика, политика протекционизма, функции протекционизма, виды протекционизма, политика свободной торговли, импорт, экспорт, тарифные и нетарифные инструменты, меркантилизм, классическая школа.

Baeva O.I. THEORETICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF PROTECTIONISM IN THE INTERNATIONAL TRADE PRACTICE
This article considers the possibility of the policy of protectionism in foreign trade policy. The emergence and development of free trade and protectionism, its variety are researched. Arguments for and against the application of protectionist policies are presented. Functions, tariff and non-tariff instruments of foreign trade policy are considered.
Keywords: foreign trade policy, protectionist policies, functions, protectionism, types of protectionism, free trade policies, import, export, tariff and non-tariff instruments, mercantilism, the classical school.

Завантажити статтю (pdf)