СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Пронкіна Л.І.
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки та обліку
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Гавриш О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та обліку
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена однієї з актуальних проблем економічної теорії та практики – конкурентоспроможності економіки України. Головна увага приділяється принципам і факторам формування конкурентної політики держави в умовах ринкової трансформації. Докладно розглядаються такі фактори підвищення конкурентоспроможності, як якість продукції, впровадження інновацій, реалізація державної промислової політики.
Ключові слова: конкурентоспроможність, якість продукції, інновації, державна промислова політика, трансформація економіки.

Пронкина Л.И., Гавриш О.Н. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем экономической теории и практики – конкурентоспособности экономики Украины. Главное внимание уделяется принципам и факторам формирования конкурентной политики государства в условиях рыночной трансформации. Подробно рассматриваются такие факторы повышения конкурентоспособности, как качество продукции, внедрение инноваций, реализация государственной промышленной политики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, качество продукции, инновации, государственная промышленная политика, трансформация экономики.

Pronkina L.I., Gavrysh O.M. STATE AND PROSPECTS OF ECONOMYCOMPETITIVENESS IN UKRAINE
The article addresses one of the most topical problems of economics theory and practice – the competitive ability of Ukraine’s economy. The author focuses on the principles and factors of forming the competitive policy of the state under the market-based transformation of the economy. Such factors of increasing the competitive ability as the quality of the products, innovations, the implementation of the national industrial policy have been analyzed.
Keywords: competitive ability, quality of products, innovations, national industrial policy, transformation of economy.

Завантажити статтю (pdf)